Știri

Evenimente

INFORMAȚII/CONTACT


Liceul Romano-Catolic „Jospehus Calasantius”, Carei, județul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de îngrijitor

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

LICEUL ROMANO-CATOLIC ,,JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI, cu sediul în CAREI, STRADA IULIU MANIU NR. 1, JUDEȚUL SATU MARE, C.U.I.: 17344211, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 

1. Nivelul postului*: execuție

2. Denumirea postului: ÎNGRIJITOR 1M, post vacant, pe perioadă nedeterminată

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I M

4.  Numărul de posturi: 1

5. Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): 8 ORE

 

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției, localitatea CAREI, STRADA IULIU MANIU NR. 1, JUDEȚUL SATU MARE, compartimentul resurse umane, persoană de contact: KOCSIS ALIZ KINGA, e-mail: calasantius@yahoo.com.

 

Data publicăriii și afișării anunțului de concurs este: 04/04/2024.

 

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

- Nivelul studiilor MEDII

- Vechimea necesară în specialitatea studiilor 5 ANI

 

Bibliografie şi tematică:

Pentru postul de îngrijitor:

 1. Noțiuni fundamentale de igienă, autori Dr. Nicolae Poll și Dr. Adriana Șeban;
 2. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 3. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 4. ORDIN Nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
 5. ORDINUL Nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat cu modificările şi completările ulterioare;
 6. ORDINUL Nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar actualizat cu modificările şi completările ulterioare;
 7. LEGEA nr. 53/2003, republicată, CODUL MUNCII.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului

 

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 04/04/2024

-    termenul de depunere a dosarelor în data de  18/04/2024 , ora 12:00, la sediul instituţiei;

-    selecţia dosarelor în data de: 19/04/2024  , ora 10:00, la sediul instituţiei;

-    afisare rezultate la selectia dosarelor în data de:19/04/2024   , ora 12:00, la sediul institutiei.

-    termen de contestare la selectia dosarelor în data de 22/04/2024   , ora 12:00, la sediul institutiei.

-    afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de   22/04/2024  , ora 13:00, la sediul institutiei.

 

Proba scrisă:

-    proba scrisă în data de 26/04/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;  

 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 26/04/2024   , ora 14:00, la sediul institutiei.
 • termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisă în data de   29/04/2024 ora 9:00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 29/04/2024  , ora 11:00, la sediul instituției;

Proba interviu:

-    proba interviu în data de 29/04/2024, ora 12.00, la sediul instituției;  

 • afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 29/04/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.

 

 • Afişarea rezultatelor finale în data de 29/04/2024  , ora 16:00, la sediul instituției;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata de vaccinare: 90%

Total cadre: 31

Vaccinați: 28

Total personal auxiliar: 3

Vaccinați: 2

Total personal nedidactic: 6

Vaccinați: 6

NUP-KP-1-2021/1-000039-VAL-ELS/001 A Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum eszközbeszerzésének támogatása

Letölthető logók – bgazrt.hu

 "Egyházi közösségi célú programok támogatása"

EKCP-KP-2021/1-000399

A Kalazanci Líceum 30 éves jubileumi ünnepségét támogatta

 

A KALAZANCI LÍCEUM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSÉT és a "SZABADBA CSERKÉSZ" 

cserkészprogramokat a 2020as éveben támogatta  

Letölthető logók – bgazrt.hu
A SIK SÁNDOR EMLÉKVERSENYT 2020ban

Az EGYÜTT AZ ÚTON - a Kalazanci Liceum nevelÅ‘i zarándoklatát 2019ben támogyatta

Letölthető logók – bgazrt.hu

A SZÜLŐK AKEDÉMIÁJA PROGRAMSOROZATOT 2018ban támogatta: 

Letölthető logók – bgazrt.hu